Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Skartia ČR s.r.o.

Sídlo společnosti: K Šedivce 480, Praha 6, 164 00

Spoečnost je registrována Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 76437

IČ: 26168723

DIČ: CZ26168723

 

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi společností Skartia s.r.o. (prodávající) a jejími obchodními partnery (kupujícími) v oblasti prodeje zboží ze sortimentu společnosti Skartia ČR s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti při zveřejnění na www.skartia.cz s tím, že společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem (dle ust. §52 odst.3), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 


2) Objednávání zboží

Kupující (tzn. fyzické i právnické osoby) při zahájení obchodních vztahů předávají prodávajícímu potřebné fakturační údaje (tj. např. fakturační a dodací adresa), nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě které chce mít uvedeny na prodejních dokladech. Kupující rovněž uvede konkrétní osoby zmocněné za něj jednat, jakož i osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží. Pokud nebudou tyto osoby kupujícím konkrétně uvedeny, bude zboží předáno kterémukoli zaměstnanci kupujícího. Kupující vystavuje objednávku na zboží uvedené v katalogu uvedením přesného názvu zboží, jeho katalogového čísla a množství (dle způsobu balení).

    Objednat je možné následujícím způsobem:

        *
          prostřednictvím elektronického obchodu na adrese www.skartia.cz (e-shop)
        *
          elektronickou poštou (E-mail) na adrese obchod@skartia.cz 
        *
          osobně (adresa velkoobchodu)
        *
          telefonicky na tel.č.:220920230, 220960095      
        *
          poštou na adrese: Skartia ČR s.r.o. Za Sokolovnou 1159, Praha 6, 165 00
 

3) Ceny

Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.


Společnost Skartia ČR s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit cenu zboží a to se zřetelem k výrazné a prokazatelné změně cen od dodavatelů, výrobců či zmněně cen surovin a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám či PHM. Předem dohodnuté ceny jsou respektovány.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a předběžný termín dodání.

 

4) Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě vyhodnocení kriterií kupujícího a na základě vzájemné dohody.

 

5) Informace o produktech

Zboží je označeno objednacím číslem, názvem zboží, popisem zboží, cenovou jednotkou, cenou bez DPH za jednotku.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či certifikátů a patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Společnost Skartia ČR s.r.o. současně se zbožím předává zákazníkovi daňový doklad - fakturu (slouží též jako dodací list, pokud není uvedeno jinak).  Faktura obsahuje zákonem požadované náležitosti:

    *
      číslo faktury
    *
      u prodávajícího či kupujícího jméno nebo název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, číslo vložky)
    *
      bankovní spojení prodávajícího
    *
      termín splatnosti kupní ceny
    *
      soupis dodávaného zboží vč. jeho množství, ceny bez DPH, ceny s DPH a celkovou částkou k úhradě
    *
      číslo. objednávky kupujícího (je-li kupujícím u objednávky uvedeno)
    *
      číslo. příslušného dodacího listu

 

6) Platební podmínky

    *
      platba v hotovosti při nákupu - dokladem o platbě v hotovosti je výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností Skartia ČR s.r.o. nebo daňový doklad v hotovosti vystavený zákazníkovi společností Skartia ČR s.r.o. 
    *
      platba předem bankovním převodem - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti Skartia ČR s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu
    *
      na dobírku - při doručení zboží naší dopravou nebo přepravcem (platbu přebírá náš řidič nebo přepravce)
    *     
      platba na fakturu se splatností pro státní organizace, obce, školy a dále pro smluvní zákazníky - kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti Skartia ČR s.r.o. uvedeného na daňovém dokladu.

Pokud se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo i její části, společnost Skartia ČR s.r.o. je oprávněna zrušit nárok na slevy jí poskytnuté a je oprávněna vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává do doby úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

7) Záruční podmínky

Záruční podmínky za jakost zboží vycházejí z ustanovení Obchodního zákoníku (§429 - 441).

 
8) Závěrečná ustanovení

Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze obchodních případů vzniklých při nákupu zboží u společnost Skartia ČR s.r.o. Při dodávkách jiného, v obchodní nabídce společnosti Skartia ČR s.r.o. neuvedeného zboží, se mohou s kupujícím dohodnout individuální obchodní podmínky.

 

9) Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v účinnost dnem 1. ledna 2018

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)


Společnost Skartia ČR s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy) a plnění veřejnoprávních povinností.

Vážíme si vašeho soukromí, proto s vašimi osobními údaji, které od vás získáme, nikdy neobchodujeme. Použijeme je jen v rámci plnění smlouvy – kvůli přepravě zboží, informování o vyřizování objednávky a v komunikaci mezi námi.

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Škartka ČR s.r.o. se sídlem K Šedivce 480, Praha 6, identifikační číslo: 26168723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Praha oddíl C, vložka 76437 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování  Za Sokolovnou 1159, Praha 6 165 00 , adresa elektronické pošty: info@skartia.cz, telefon 220920230.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů bude: PPL CZ s.r.o. (doprava zboží) IČ: 25194798, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (doprava zboží) IČ 61329266,  FIO banka a.s. (finanční služby) IČ 61858374, Účto servis s.r.o. (účetní operace) IČ 62587439
5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Webové stránky – soubory protokolů Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří Vaše IP Adresa, Otevíraná stránka našeho webu, Kód odpovědi http, Identifikace Vašeho prohlížeče.

Analýzy a statistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Soubory cookie Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Používáme Cookies první strany, krátkodobé – jsou nutné pro základní funkčnost našeho e-shopu. Bez nich byste nenakoupili. A pak využíváme Cookies první strany, dlouhodobé, které slouží programu Google Analytics, který nám zcela anonymně bez možnosti vaši identifikace vytváří statistiky návštěvnosti, průchodnosti webu apod.

Zasílání novinek na email V případě, že máte zájem od Skartia ČR s.r.o. dostávat nabídky produktů prostřednictvím emailu, udělíte nám souhlas s takovým využíváním vaší emailové adresy. Budeme ji zpracovávat výhradně k těmto účelům. Skartia ČR s.r.o. nepředává vaší emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Skartia ČR s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů těmito způsoby: odhlášení z odkazu v newsletteru, odesláním písemné žádosti na adresu společnosti nebo na emailovou adresu info@skartia.cz.